กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศศิประภา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ