กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิประภา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ