ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธ์
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537- 1 ตุลาคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเลิศ ชาไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2544 - 1 มิถุนายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2549 - 10 มิถุนายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเปลว แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิถุนายน 2554-30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เมตุลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ไชยมงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล ทัดสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :