ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 16,000,000
เพิ่มเติม..