กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสรี พ่อพิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจักรดาว ทวีนันท์
ครู คศ.1