กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสรี พ่อพิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักรดาว ทวีนันท์
ครูผู้ช่วย