กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสวียน กวนศรี