คณะผู้บริหาร

นายสนั่น เมตุลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนี สมรฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ ธรรมโม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายเสรี พ่อพิลา
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป