คณะผู้บริหาร

นายฉัตรชัย ไชยมงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศศิประภา ต้นสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ ธรรมโม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายเสรี พ่อพิลา
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางรัชดา พละจิตต์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป