คณะผู้บริหาร

นายฉัตรชัย ไชยมงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ ธรรมโม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัชนี สมรฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ ธรรมโม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายเสรี พ่อพิลา
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกุง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป