กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองเปลว แวงโสธรณ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวละอองดาว สมปัญญา
ครู วิทยากรท้องถิ่น