กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองเปลว แวงโสธรณ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิณภักดิ์ พัฒนะสาร
ครูผู้ช่วย