กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิณภักดิ์ พัฒนะสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6