กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี สมรฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ