กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ธรรมโม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัชดา พละจิตต์
ครู คศ.1

นายเอกพันธ์ อุดมสันต์
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร คำปัน
ครูผู้ช่วย