กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมศักดิ์ ธรรมโม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชดา พละจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณปะพร จันทะรังค์
ครูผู้ช่วย

นายเอกพันธ์ อุดมสันต์
ครูผู้ช่วย