พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
    และคุณธรรมจริยธรรรม
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้