วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
                 โรงเรียนท่าจำปาวิทยามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการศึกษาแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
ปรัชญาโรงเรียน
                ปญฺญฺา  ว ธเนนฺ เสยฺโย (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)