ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 (อ่าน 80) 30 เม.ย. 64
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2563 (อ่าน 242) 21 ต.ค. 63
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ฉบับ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 (อ่าน 3) 11 มิ.ย. 63
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 4 (อ่าน 13) 09 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียน ผ่าน DLTV (อ่าน 463) 21 พ.ค. 63