คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล เขียวค้า
ตำแหน่ง : ประธานสภา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินรัตน์ จันทา
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย วังอุปัดชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายชล วังอุปัดชา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิริยาภรณ์ เสนพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดา บุญเทียม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวขวัญฤดี พรมมงคุณ
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดาพร ผายม
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมวัฒนธรรมแลค่านิยมฯ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรวิทธ์ สีผาบ
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา ชัยยา
ตำแหน่ง : งานปฎิคม
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติมา กุตารักษ์
ตำแหน่ง : อนามัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ด่านหา
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนา ศรีหะมงคล
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียติศักดิ์ สาเส็ง
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนวัสดุ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพสุดา ศรีหะมงคล
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ศรีหะมงคล
ตำแหน่ง : งานกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5